Vrijwilligerswerk en arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Voor: bestuur en vrijwilligers

Het Burgerlijkwetboek, de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit schrijven voor welke regels en plichten gelden voor werkgevers op het terrein van arbeidsomstandigheden. De zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden, die elke organisatie heeft, houdt o.a. in:

 • de zorg voor veiligheid en het voorkomen van gevaren
 • de zorg voor bescherming van de gezondheid
 • het bevorderen van het welzijn bij arbeid
 • de zorg voor vrije toegang en doorgang van vluchtwegen
 • de zorg voor voorlichting en scholing i.v.m. bovenstaande
 • een overlegstructuur voor klachten over het werk

Ga voor meer informatie over Arbeidsomstandigheden naar de site van vrijwilligerswerk.nl

Op de site van het Arbo Platform Nederland is een arbocheck verkrijgbaar, waarmee vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties de arbeidsomstandigheden in het eigen vrijwilligerswerk in beeld kunnen krijgen. Ga voor meer informatie over arbowet en arbocheck vrijwilligerswerk naar Arbo Platform Nederland. In januari 2007 zal de wetgeving voor het vrijwilligerswerk drastisch wijzigen. Informatie hierover vindt u in de Arbokrant

Rust- en werktijden

Voor: bestuur, vrijwilligers en ouders van vrijwilligers tot 16 jaar.
Ook voor vrijwilligers geldt de werk en rusttijdenregeling. Hoewel u graag meehelpt kan het zijn dat tijdens een speciaal evenement er een extra beroep op u wordt gedaan. Met name voor de jeugdige vrijwilliger is deze regeling van toepassing. En uiteraard voor het bestuur en de vrijwilligers die toezicht houden op de werkzaamheden.

Naam wet of regeling:
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenregeling.

Voor wie:
Bestuur, vrijwilligers en ouders van vrijwilligers tot 16 jaar.

Doel:
1. Bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers, zoals dit ook staat in de Arbo-wet.
2. Mogelijkheden verruimen om arbeid te combineren met zorgtaken en/of andere verantwoordelijkheden.

Inhoud:
Werk- en rusttijden voor werknemers worden geregeld in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. De Arbeidstijdenwet is een onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet. Alleen vrijwilligers onder de 18 jaar vallen onder de Arbeidstijdenwet. Voor kinderen en jeugdigen gelden aanvullende verplichtingen in de Arbowetgeving. Voor kinderen en jongeren moet rekening gehouden worden met:

 • de leeftijd van de vrijwilliger
 • de maximale aaneengesloten duur van de werkzaamheden
 • de pauzes
 • andere taken/werkzaamheden van de vrijwilliger
 • registratie van de werktijden

Kinderen tot 16 jaar
Kinderen tot 16 jaar mogen in principe geen arbeid verrichten. Hiervoor zijn, naast de werkgever, ook de ouders verantwoordelijk. De wet noemt een aantal gevallen waarin het verbod van kinderarbeid niet geldt. Zo kunnen kinderen vanaf 12 jaar werken in het kader van alternatieve straffen. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen buiten schooltijd lichte, niet-industriële hulparbeid verrichten. Kinderen van 15 jaar mogen buiten schooltijd lichte, niet-industriële hulparbeid verrichten en de ochtendkrant bezorgen. In samenhang met het onderwijs is het vanaf veertien jaar toegestaan ook lichte industriële arbeid te verrichten. Voor het meewerken door kinderen jonger dan 13 jaar aan bijvoorbeeld televisie of modeshows kan ontheffing worden gevraagd.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar
Voor jeugdigen (16 en 17 jaar) gelden de volgende bepalingen:

 • De schooltijd = de arbeidstijd.
 • De wekelijkse rust moet minimaal 36 uur zijn.
 • De dagelijkse rust moet 12 uur per 24 uur zijn, waar de periode tussen hetzij 22.00 uur en 06.00 uur , hetzij 23.00 uur en 07.00 uur is inbegrepen.
 • Per 13 weken zijn minimaal 4 zondagen vrij; als op zondag arbeid wordt verricht, moet de zaterdag vrij zijn.
 • De arbeidstijd per dienst is maximaal 9 uur, per week 45 uur en gemiddeld per week 40 uur (160 uur per 4 weken).
 • Bij een arbeidstijd per dienst van meer dan 4½ uur is de pauze minimaal ½ uur, bij een arbeidstijd van meer dan 8 uur is die ¾ uur, waarvan ½ uur aaneengesloten.

In de risico-inventarisatie en evaluatie zoals bedoeld in de Arbo-wet moet naast arbeidsomstandigheden ook aandacht besteed worden aan werk- en rusttijden. Het Arbo-beleid moet voorzien in een zodanige inrichting, bekendmaking en evaluatie van het werkrooster dat risico’s voor veiligheid en gezondheid van vrijwilligers zoveel mogelijk worden beperkt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van de vrijwilliger.

Handhaving
De handhaving van de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wordt gedaan door de arbeidsinspectie.
Bron: vrijwilligersoverijssel.nl