Stageplek voor 170 Losserse leerlingen

6 november 2008

Maatschappelijke stages leiden tot versnelling

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 worden maatschappelijke stages verplicht in het Voortgezet Onderwijs. Maatschappelijke stages laten scholieren kennis maken met de betekenis van het vrijwilligerswerk voor de samenleving. De bedoeling is dat jongeren gedurende een bepaalde periode daadwerkelijk een vrijwilligerstaak op zich nemen Het duurt nog even voordat deze wettelijke verplichting ingaat, maar voor het zover is, moet ervaring worden opgedaan en moet er een infrastructuur voor maatschappelijke stages tot stand komen.De gemeente Losser maakt hiervoor met ingang van 2009 structureel middelen vrij. De gelden die Losser ontvangt van het Rijk worden er voor ingezet.
Vooruitlopend daarop hebben twee aspecten de ontwikkeling van een benodigde infrastructuur in Losser in een stroomversnelling gebracht.
De gezamenlijke scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Twente hebben een aanvraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gehonoreerd gekregen voor een pilotproject maatschappelijke stages in het schooljaar 2008-2009. Per gerealiseerde maatschappelijke stage van ca. 30 uur wordt in dat kader een bedrag beschikbaar gesteld, zowel voor de onderwijsinstelling als voor de bemiddelende vrijwilligerscentrale. Daarmee kan onder meer in de extra personele en materiële kosten voor de betrokken partijen worden voorzien.
De gemeente Losser kende echter nog geen vrijwilligerscentrale. In heel korte tijd is er een overleg op gang gebracht tussen de gemeente Losser, het Twents Carmel College locatie Losser en de Stichting Cluster.
Dit overleg, en het al bestaande voornemen van de gemeente Losser om in 2008 een impuls te geven aan het vrijwilligerswerk, hebben er in geresulteerd, dat de gemeente Losser heeft besloten om het initiatief tot realisatie van een vrijwilligerscentrale neer te leggen bij Stichting Cluster.

Met de gelden vanuit de eenmalige impuls van de gemeente Losser en het regionale pilotproject staan de vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster en het Twents Carmel College voor de eerste opdracht om in Losser voor ca. 170 leerlingen uit de onderbouw (leerjaar 2) maatschappelijke stages te realiseren in het schooljaar 2008-2009.
Deze stap is de eerste, met als einddoel een volwaardige vrijwilligerscentrale voor de gemeente Losser in 2011. Ten aanzien van de maatschappelijke stages wordt nadrukkelijk ingezet op regionale samenwerking en afstemming. In dit kader is overleg tussen Oldenzaal, als centrumgemeente voor het voortgezet onderwijs, en de gemeenten Dinkelland en Losser al in volle gang. De vrijwilligerscentrales van de drie gemeenten en de 5 locaties van het Twents Carmel College zijn nauw betrokken bij dit overleg.

Ten aanzien van de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster geldt, dat gedurende het eerste jaar de volledige aandacht zal gaan naar de invulling van de maatschappelijke stages. Daarna zal stapsgewijs invulling worden gegeven aan overige functies behorende bij een vrijwilligerscentrale, zoals bemiddeling, promotie, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging, ontwikkeling en informatie en advies. Kortom voor ondersteuning van organisaties en instellingen die werken met vrijwilligers.
In personele sfeer zullen Richard Zuithof en Niek Pothoven in ieder geval gedurende het eerste jaar belast worden met de realisatie van de Vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster. Hun inzet sluit prima aan bij de al bestaande samenwerking tussen het jongerenwerk van Stichting Cluster, de gemeente Losser en het Twents Carmel College locatie Losser, welke onlangs op het terrein van jeugdparticipatie resulteerde in een gezamenlijke interactieve website voor jongeren: www.losserzone.nl.
Verenigingen, clubs, instellingen en bedrijven zullen binnenkort benaderd worden om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Wie belangstelling heeft en eventueel mogelijkheden ziet voor de maatschappelijke stages voor de jongeren in de gemeente Losser, kan contact opnemen met Niek Pothoven van Stichting Cluster of met Marijke Bolhaar of Hetty Maas van de locatie Losser van het Twents Carmel College. Ook kunt u ter oriëntatie al een blik werpen op de internetsite van de vrijwilligerscentrale van Stichting Cluster www.vrijwilligerscentralelosser.nl.