Vrijwilligers krijgen training Vroegtijdig Signaleren van Gedrag

ENSCHEDE – Hoe merkt een vrijwil­liger van scouting of sportvereni­ging nou of een kind de dupe is van kindermishandeling of huise­lijk geweld? Acteurs van De Wilde Kastanje laten het zien tijdens trai­ningen voor in totaal duizend vrij­willigers. Zo speelt een actrice het meisje dat vaak alleen in een hoek­je zit, met haar handen in de mou­wen van haar trui. Tijdens het rol­lenspel komen deze en veel meer signalen aan de orde, en oefenen de vrijwilligers gesprekken te voe­ren met kinderen.

„De training is hard nodig, want één op de dertig kinderen komt in aanraking met mishandeling. Vroegtijdig signaleren kan veel el­lende voorkomen”, zegt Diny We­ver, projectleider namens de twee GGD’s in Overijssel.

De vrijwilligers van Scouting, YM­CA en sportverenigingen leren wer­ken volgens een stappenplan. „ Als een kind met een verhaal komt over mishandeling, is het bijvoor­beeld belangrijk dat de vrijwilliger er meteen een derde persoon bij­haalt”, benadrukt Monika van Bo­heemen, beleidsmedewerker van het Provinciaal Steunpunt Scou­ting Overijssel. „ Ook leren ze hoe ze het beste een gesprek kunnen voeren met ouders. Met de ouders kun je het bijvoorbeeld hebben over de gedragsverandering van hun kind. Het is niet de taak van vrijwilligers om tegen ouders een vermoeden van kindermishande­ling uit te spreken. Die taak neemt het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) op zich, aan wie de vermoedens worden door­gespeeld.”

De provincie Overijssel heeft voor het project Vroegtijdig Signaleren van Gedragsveranderingen voor vrijwilligers twee ton beschikbaar gesteld. Eerder werden in opdracht van de provincie Overijssel ruim vierduizend onderwijzers, kleuter­leidsters en leidsters van kinderdag­verblijven getraind. Het effect is al merkbaar. De professionals reage­ren nu alerter wanneer kinderen problemen hebben en trekken snel­ler aan de bel bij ouders en hulp­verlening.

Inmiddels krijgt het initiatief navol­ging in het land. Bedoeling is dat Scouting Nederland het stappen­plan opneemt binnen het bestaan­de protocol ‘In Veilige Handen’. Ook de landelijke judobond over­weegt om de Basistraining Vroegtij­dig Signaleren landelijk in te voe­ren. „ Als een kind opgroeit met huiselijk geweld, wordt dit geweld in de volgende generatie voortge­zet. Een opmerkzame vrijwilliger kan dit doorbreken”, aldus Diny Wever. „ Als een vrijwilliger veran­dering in gedrag opmerkt, hoeft het overigens niet altijd te gaan om mishandeling. Een oorzaak kan ook zijn dat oma is gestorven.”

Bij Bureau Jeugdzorg Overijssel, waartoe ook het AMK behoort, is men blij met de trainingen. „Nog altijd wordt er te weinig en te laat gemeld. Mensen merken vaak wel signalen op, maar zien geen ver­band met geweld of misbruik”, al­dus bestuurssecretaris Harrie Thijs. Deze trainingen en de publieks­campagnes hebben volgens hem geleid tot een constante groei van het aantal meldingen in de afgelo­pen tien jaar.

Bron: TCTubantia

1 december 2011