Vrijwilligerscentrale in nieuwsbrief sportservice Overijssel

6 april 2011
Maatschappelijke stage: nieuwe kansen voor de toekomst.
De Vrijwilligerscentrale Losser van Stichting Cluster is sinds november 2008 actief als makelaar voor maatschappelijke stages in de gemeente Losser en heeft de eerste ervaringen opgedaan door deelname aan het regionale pilot-project dat in Twente is uitgevoerd. Vanuit de Vrijwilligerscentrale zijn de afgelopen twee schooljaren al zo’n 400 leerlingen succesvol bemiddeld. Dit geschiedde zowel in de plaatsing van individuele leerlingen gedurende een aantal uren per week, alsmede door het in groepen uitvoeren van een stage in 2 of 3 aaneengesloten dagen

De ervaring leert ons dat leerlingen die actief zijn binnen verenigingen en organisaties erg enthousiast en betrokken raken. Ook de organisaties zijn enthousiast (geworden) en zien in toenemende mate de positieve kanten van het fenomeen maatschappelijke stage. De maatschappelijk stagiaires worden door de stage bewust van het feit dat niet alles zo vanzelfsprekend is als dat het lijkt en dat vele vrijwilligers nodig zijn om een (sport)vereniging draaiende te houden.

Door intensief samen te werken met de plaatselijke locatie van het Twents Carmel College is in Losser een goed op elkaar afgestemd team gevormd. Met deze samenwerking is de basis gelegd om de maatschappelijke stages tot een succes te maken.
De vrijwilligerscentrale onderhoud actief contact met verenigingen, voorziet hen van informatie door bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingsavonden, helpt bij het zoeken en beschrijven van vacatures, verzamelt de vacatures en zorgt voor plaatsing op haar website. Ook worden gezamenlijke startavonden georganiseerd voor groepen leerlingen die bij één vereniging stage gaan lopen.
Als de stagiair al lid is van die vereniging is er vaak sprake van een ‘natuurlijke binding’. Als deze binding door de stage wordt vertaald in vrijwilligerswerk zien we bijzondere resultaten en inmiddels zijn er in Losser en omgeving al heel wat praktijkvoorbeeld voorhanden. Een greep:
een aantal leerlingen (lid van voetbalverenigingen) die een scheidsrechterscursus hebben gevolgd in het kader van hun maatschappelijke stage. Zij leiden nu wedstrijden van jeugdelftallen;
jongeren die stage hebben gelopen bij de webmaster van de internetsite en nu zijn toegetreden tot de redactie;
een jongere paardensportliefhebber die stage heeft gelopen bij een manege voor gehandicapten is nog steeds wekelijks actief;
een jongere heeft stage gelopen bij een voor hem onbekende sportvereniging en is nu lid geworden.
Een enthousiast bestuurslid, bij zijn vereniging belast met de coördinatie van de maatschappelijke stages, formuleerde het kernachtig: “maatschappelijke stages kunnen gezien worden als diepte-investering in de vorming van een nieuw vrijwilligerskader”.

In dat licht bezien is het voor verenigingen van belang dat ze zich bewust worden van de (nieuwe) mogelijkheden die de maatschappelijke stage biedt. Alles begint voor een vereniging met het formuleren van wat men wil bereiken (doel en doelstelling) en het neerzetten van een goede structuur. Daar vloeien dan automatisch de te bieden stageplekken uit voort.
Hiervoor hoeft geen compleet beleidsplan te worden geschreven of de structuur overhoop te worden gehaald en vrijwilligerscentrales en Sportservice Overijssel kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat het bij maatschappelijke stages gaat om vrijwilligerswerk in een nieuw jasje en met een wat jongere doelgroep, voor wie vrijwilligerswerk (nog) geen vanzelfsprekendheid is. Het bieden van stageplekken vergt geen grote investering of grote structuuraanpassingen, het biedt echter wel nieuwe kansen voor de toekomst.

Niek Pothoven
Vrijwilligerscentrale Stichting Cluster