Noaberschap: vraag en aan­bod via de site

De Vrijwilligerscentrale Losser biedt sinds kort ook de mogelijkheid om als particulier hulp te vragen voor kleine­re klussen. Stichting Cluster haakt daarmee in op een maat­schappelijke tendens, er zijn steeds meer vrijwilligers no­dig nu ‘Den Haag’ geldkranen dichtdraait en de inzet van kinderen, buren, familie niet meer vanzelfsprekend is.

LOSSER – Stel je wilt graag de sneeuw van je stoep geveegd heb­ben maar bent daar zelf niet meer toe in staat. Of je bent ziek en zit met de boodschappen die gedaan moeten worden of met de hond die moet worden uitgelaten. Of je moet wekelijks naar de dokter, fy­sio of vul maar in maar hebt geen vervoer. Wie voor dergelijke klus­sen hulp zoekt kan tegenwoordig terecht op de site van de Vrijwilli­gerscentrale Losser, die is uitge­breid met een extra service. Onder de noemer ‘noaberschap’ kunnen hulpvragers een oproepje plaatsen waarop mensen kunnen reageren die hen op vrijwillige basis tege­moet willen komen.

Stichting Cluster, die de vrijwilligerscentrale drie jaar geleden introduceerde voor de inwoners van de gemeen­te Losser, haakt met het nieuwe initiatief in op de maatschappelij­ke ontwikkelingen. „Voorheen was het als je ouder werd vanzelf­sprekend dat je kinderen bijspron­gen als dat nodig was, want die woonden in de buurt. Of anders waren er wel andere familieleden of buren die een handje wilden helpen. Zo vanzelfsprekend als vroeger is dat tegenwoordig niet meer”, zegt Clusterdirecteur Tom van Veen. „Ook de overheid gaat ervan uit dat mensen zelf meer een beroep doen op hun sociale omgeving. Uitgaan van hun eigen kracht”, vult coördinator van de vrijwilligerscentrale Niek Potho­ven aan. Van Veen: „Als welzijnsor­ganisatie willen we niet achterover leunen en wachten tot het spaak loopt maar nieuwe faciliteiten aan­bieden in een veranderende maat­schappij. Ik herinner me de tijd dat er werd gewerkt met kaarten­bakken met vrijwilligers en vacatu­res. Ook wat dat betreft is er veel gebeurd. Via internet leggen aan­vrager en aanbieder zelf contact.

Korte lijnen voor snelle hulp.”
Het plaatsen van hulpvragen op de site van de vrijwilligerscentrale werkt als het ‘prikbord’ in de super­markt. Iedereen die dat wil kan een hulpvraag neerleggen en iede­re ‘noaber’ kan zich aanmelden als hulp. Coördinator Pothoven kan zich voorstellen dat mensen die via de vrijwilligerscentrale contact zoeken, willen weten met wie ze te maken krijgen voordat ze met ie­mand in zee gaan. „Een kennisma­kingsgesprek is mogelijk, even­tueel kan ik daar ook bij zijn”, geeft Pothoven aan. Voor ouderen die niet bekend zijn met internet en wel hulp kunnen gebruiken zijn er inloopuren bij Stichting Cluster. „Vaak ook komt deze doel­groep via, via bij ons terecht, als ze zijn doorverwezen door andere in­stanties.” Ook in zo’n geval kan in overleg met de coördinator wor­den gekeken naar de beste oplos­sing voor de hulpvraag. Pothoven benadrukt dat de stichting waar­voor hij werkt niet verantwoorde­lijk is voor de contacten die via de vrijwilligerscentrale tot stand ko­men. „De opzet van het nieuwe initiatief is dat hulp wordt ge­vraagd voor kleinschalige, niet­commerciële diensten, in principe voor en door Lossernaren. Afspra­ken over de geboden diensten rege­len de gebruikers onderling. Is een contact eenmaal gelegd, bijvoor­beeld met een vrijwilliger die de sneeuw voor je deur wegveegt, dan ben je een heel eind verder.Dezelfde persoon kun je immers weer bellen als het opnieuw heeft gesneeuwd.”

Nieuw op de site van de vrijwilli­gerscentrale is ook de ‘talenten­bank’, die vrijwilligers de mogelijk­heid biedt zich te presenteren. Dat gebeurt anoniem, zonder foto.

„Mensen die aan de slag willen kunnen aangeven waar ze goed in zijn en naar welk vrijwilligerswerk hun voorkeur uit gaat”, vertelt Pot­hoven. Op deze manier hoopt Stichting Cluster een platform te bieden, waardoor potentiële vrij­willigers niet verloren gaan als ze niet direct een geschikte vacature vinden.

De Losserse vrijwilligerscentrale bestaat sinds de maatschappelijke stage haar intrede deed in het mid­delbaar onderwijs. Nog elk school­jaar worden in Losser zo’n 220 scholieren via de centrale bemid­deld. Het aantal andere vrijwilli­gers dat via de centrale werk zoekt/vindt is sinds de start alleen maar toegenomen. Op de site staan op het moment zo’n vijftig vacatures die nog niet zijn inge­vuld. Instellingen en organisaties die via de site mensen zoeken zijn bijvoorbeeld Zorggroep Sint Maar­ten, de kerken, De LosserHof, de lokale omroep en sportverenigin­gen.

Meer info via vrijwilligerscentralelos­ser. nl. De Vrijwilligerscentrale Losser is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en op dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur via 053-5369400. Vragen naar Niek Potho­ven. Bij de vrijwilligerscentrale Losser kan men terecht met vragen over vrij­willigerswerk. Ook kunnen cursussen worden verzorgd voor zowel vrijwilli­gers als organisaties. Stichting Cluster zet zich via de centrale in voor meer bekendheid en waardering voor het vrij­willigerswerk en doet jaarlijks mee aan de landelijke vrijwilligersdagen NLdoet.

[Bron & foto: TC/Tubantia]